Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Grafonderhoud J. de Haan

Jimmie de Haan h.o.d.n. Grafonderhoud J. de Haan (hierna: Grafonderhoud J. de Haan) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75996995 en is gevestigd aan Skoalplein 1 (8404GV) te Langezwaag.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van Werkzaamheden door Grafonderhoud J. de Haan.

3. Grafonderhoud J. de Haan: Degene die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren, hierna: Grafonderhoud J. de Haan.

4. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

5. Opdrachtgever: De Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Grafonderhoud J. de Haan.

6. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Grafonderhoud J. de Haan aanbiedt zijn grafonderhoud en grafrenovatie, waaronder het grondig reinigen van grafmonumenten, het recht zetten bij verzakkingen, het vervangen en/of restaureren van slechte delen, het opnieuw schuren en polijsten van de steen, het renoveren van natuursteen en het verven van letters.

7. Overeenkomst: de Overeenkomst, waarbij Grafonderhoud J. de Haan zich jegens Opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Grafonderhoud J. de Haan, elke Overeenkomst tussen Grafonderhoud J. de Haan en Opdrachtgever en op elk werk dat door Grafonderhoud J. de Haan wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Grafonderhoud J. de Haan aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Grafonderhoud J. de Haan is overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Grafonderhoud J. de Haan gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Grafonderhoud J. de Haan is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Grafonderhoud J. de Haan het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Grafonderhoud J. de Haan gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Werkzaamheden. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Grafonderhoud J. de Haan niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.

4. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Grafonderhoud J. de Haan het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.

5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.

6. Levertijden, termijnen in het Aanbod van Grafonderhoud J. de Haan zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Grafonderhoud J. de Haan niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Grafonderhoud J. de Haan heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Grafonderhoud J. de Haan te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Grafonderhoud J. de Haan, zal Grafonderhoud J. de Haan de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk Aanbod is maximaal 30 dagen geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), daarna kan Grafonderhoud J. de Haan niet meer aan een Aanbod gehouden worden.

3. Grafonderhoud J. de Haan is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Grafonderhoud J. de Haan aan Opdrachtgever. Het Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

5. Grafonderhoud J. de Haan heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Grafonderhoud J. de Haan gegronde reden te weigeren.

6. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met Grafonderhoud J. de Haan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan.

2. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. Zowel Opdrachtgever als Grafonderhoud J. de Haan kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Grafonderhoud J. de Haan nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Grafonderhoud J. de Haan is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.

4. Indien Grafonderhoud J. de Haan na het sluiten van de Overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de Overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van Grafonderhoud J. de Haan.

5. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de aanvangsdatum, is Grafonderhoud J. de Haan gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde uurtarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

6. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt Grafonderhoud J. de Haan dit schriftelijk.

7. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Grafonderhoud J. de Haan voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 6 – Meer- en minderwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Grafonderhoud J. de Haan is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal Grafonderhoud J. de Haan Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Grafonderhoud J. de Haan de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Grafonderhoud J. de Haan gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

4. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.

Artikel 7 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

3.  Voor Werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst.

4. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Grafonderhoud J. de Haan Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Grafonderhoud J. de Haan werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.

5. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor Grafonderhoud J. de Haan (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door Grafonderhoud J. de Haan ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Grafonderhoud J. de Haan gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens Grafonderhoud J. de Haan begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is Opdrachtgever verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.

7. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Grafonderhoud J. de Haan gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Grafonderhoud J. de Haan heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Grafonderhoud J. de Haan er gerechtvaardigd op vertrouwen dat Opdrachtgever met de prijswijziging heeft ingestemd.

8. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke betalingstermijn van 14 dagen.

9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Grafonderhoud J. de Haan. Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Grafonderhoud J. de Haan een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

10. Grafonderhoud J. de Haan is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding.

11. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Grafonderhoud J. de Haan), dient Opdrachtgever hiervoor een meerprijs te vergoeden.

Artikel 8 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal Opdrachtgever eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien zij niet binnen die gestelde termijn aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Grafonderhoud J. de Haan zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Grafonderhoud J. de Haan meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4. Grafonderhoud J. de Haan is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien Opdrachtgever in verzuim is) van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door Grafonderhoud J. de Haan, of Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.

5. Ook indien Grafonderhoud J. de Haan, voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is Grafonderhoud J. de Haan gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke tussenkomst.

Artikel 9 – Uitvoering werkzaamheden

1. Grafonderhoud J. de Haan zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Grafonderhoud J. de Haan ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel.

2. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is Grafonderhoud J. de Haan niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Grafonderhoud J. de Haan, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3. Grafonderhoud J. de Haan is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.

4. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Grafonderhoud J. de Haan. Bovendien is Grafonderhoud J. de Haan gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).

5. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is Grafonderhoud J. de Haan gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Grafonderhoud J. de Haan volledig te voldoen.

6. Opdrachtgever dient in het bezit te zijn van een rechthebbende document van het graf.

Artikel 10 – (Op)Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Grafonderhoud J. de Haan of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Grafonderhoud J. de Haan recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn ooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Grafonderhoud J. de Haan schriftelijk in gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Grafonderhoud J. de Haan bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Grafonderhoud J. de Haan gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14 kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.

4. Grafonderhoud J. de Haan spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.

5. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.

6. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Grafonderhoud J. de Haan kan worden toegerekend.

7. Grafonderhoud J. de Haan is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Grafonderhoud J. de Haan.

8. Grafonderhoud J. de Haan is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 11 – Grafonderhoud c.q. grafreparatie

1.  Grafonderhoud J. de Haan zal grafonderhoud c.q. grafreparatie verrichten. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Grafonderhoud J. de Haan zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.

2. Het onderhoudscontract wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. Het contract wordt na afloop stilzwijgend verlengd met een duur van 1 jaar, tenzij Opdrachtgever het onderhoudscontract vóór 1 januari van het betreffende kalenderjaar heeft opgezegd.

3. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken en fouten schriftelijk te melden aan Grafonderhoud J. de Haan, waarna Grafonderhoud J. de Haan overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Grafonderhoud J. de Haan gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.

4. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Grafonderhoud J. de Haan.

Artikel 12 – Opschorting

1. Grafonderhoud J. de Haan, is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

  2. Grafonderhoud J. de Haan, na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

  3. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft of onvoldoende is;

  4. Indien door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van Grafonderhoud J. de Haan kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Grafonderhoud J. de Haan gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

  5. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van Grafonderhoud J. de Haan kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is Grafonderhoud J. de Haan gerechtigd tot een schadevergoeding van Opdrachtgever.

3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Grafonderhoud J. de Haan, treden Partijen in overleg voor de overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever. Grafonderhoud J. de Haan zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13 – Garanties

1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen.

2. Grafonderhoud J. de Haan voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Grafonderhoud J. de Haan in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.

3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Grafonderhoud J. de Haan gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Grafonderhoud J. de Haan gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van Grafonderhoud J. de Haan, is een Consument gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding te verlangen.

5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van Grafonderhoud J. de Haan verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.

Artikel 14 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Grafonderhoud J. de Haan gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Grafonderhoud J. de Haan de betrokkene hierover informeren.

2. Indien Grafonderhoud J. de Haan op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 16 – Overmacht

1. Grafonderhoud J. de Haan is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Grafonderhoud J. de Haan wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Grafonderhoud J. de Haan, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking) of van andere aard, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) ziekte en/of werkstakingen van het personeel van Grafonderhoud J. de Haan en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Grafonderhoud J. de Haan buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien naar het oordeel van Grafonderhoud J. de Haan de uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden ten gevolge van extreme weersomstandigheden (vorst), extreme hitte of terreinomstandigheden niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft Grafonderhoud J. de Haan het recht de Werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de Overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid.

4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 3 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door Grafonderhoud J. de Haan leidt tot aansprakelijkheid van Grafonderhoud J. de Haan jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Grafonderhoud J. de Haan in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Grafonderhoud J. de Haan. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar.

2. Grafonderhoud J. de Haan is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.

3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Grafonderhoud J. de Haan aansprakelijk is (gebleken), dient Grafonderhoud J. de Haan in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.

4. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Grafonderhoud J. de Haan zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten.

5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6. Grafonderhoud J. de Haan is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

7. Grafonderhoud J. de Haan staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens Grafonderhoud J. de Haan verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Grafonderhoud J. de Haan vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Grafonderhoud J. de Haan binnen twee jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Grafonderhoud J. de Haan vervalt na twee jaar na het eindigen van de Overeenkomst tussen partijen.

Artikel 18 – Geheimhouding

1. Grafonderhoud J. de Haan en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

2. Indien Grafonderhoud J. de Haan op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Grafonderhoud J. de Haan zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Grafonderhoud J. de Haan niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

3. De geheimhoudingsverplichting leggen Grafonderhoud J. de Haan en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Grafonderhoud J. de Haan verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien Grafonderhoud J. de Haan op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Grafonderhoud J. de Haan verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.

2. Opdrachtgever vrijwaart Grafonderhoud J. de Haan van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Opdrachtgever vrijwaart Grafonderhoud J. de Haan voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.

4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Grafonderhoud J. de Haan verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

5. Opdrachtgever vrijwaart Grafonderhoud J. de Haan tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 20 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Grafonderhoud J. de Haan (inhoudende maar niet beperkt tot alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde, dan wel ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen, modellen, voorbereidend materiaal en meer) berusten uitsluitend bij Grafonderhoud J. de Haan en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.

2. Opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten en bevoegdheden die zij uitdrukkelijk bij de Overeenkomst heeft verkregen.

3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop het intellectuele eigendomsrecht van Grafonderhoud J. de Haan rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 21 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Grafonderhoud J. de Haan of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via grafonderhoudjdehaan@outlook.com met als onderwerp “klacht”, of via het opgegeven telefoonnummer.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Grafonderhoud J. de Haan de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Grafonderhoud J. de Haan zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Grafonderhoud J. de Haan en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Grafonderhoud J. de Haan kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Grafonderhoud J. de Haan en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Langezwaag, 1 maart 2022.

Scroll to Top
Scroll naar top
Skip to content