Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Grafonderhoud J. de Haan 2022

Algemene Voorwaarden Grafonderhoud J. de Haan
Jimmie de Haan h.o.d.n. Grafonderhoud J. de Haan (hierna: Grafonderhoud J. de Haan) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75996995 en is gevestigd aan Skoalplein 1 (8404GV) te Langezwaag.

Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van Werkzaamheden door Grafonderhoud J. de Haan (hierna: GOJDH).
3. Grafonderhoud J. de Haan: Degene die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren, hierna: GOJDH.
4. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
5. Opdrachtgever: De partij die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met GOJDH door opdracht te geven. 6. Werkzaamheden: De werkzaamheden die GOJDH aanbiedt zijn grafonderhoud en grafrenovatie, waaronder het grondig reinigen van grafmonumenten, het recht zetten bij verzakkingen, het vervangen en/of restaureren van slechte delen, het opnieuw schuren en polijsten van de steen, het renoveren van natuursteen en het verven van letters.
7. Overeenkomst: de Overeenkomst, waarbij GOJDH zich jegens Opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een opdracht uit te voeren tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Op alle onderhoudscontracten zijn de Algemene Voorwaarden Onderhoud 2023 van toepassing en op alle overige overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden GOJDH 2023 van toepassing.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van GOJDH, elke Overeenkomst tussen GOJDH en Opdrachtgever en op elk werk dat door GOJDH wordt aangeboden.
3. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal GOJDH aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk met GOJDH is overeengekomen.
5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door GOJDH gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. GOJDH is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft GOJDH het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor GOJDH gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Werkzaamheden. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen GOJDH niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.
4. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft GOJDH het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.
5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.
6. Levertijden, termijnen in het Aanbod van GOJDH zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht GOJDH niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van GOJDH heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan GOJDH te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2. GOJDH is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door GOJDH aan Opdrachtgever. Het Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
4. GOJDH heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor GOJDH gegronde reden te weigeren.
5. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met GOJDH, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.
6. Opdrachtgever dient in het bezit te zijn van een rechthebbende document van het graf.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan.
2. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is GOJDH nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. GOJDH is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.
3. Indien GOJDH na het sluiten van de Overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de Overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van GOJDH n.
4. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de aanvangsdatum, is GOJDH gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde uurtarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
5. Een annulering geschiedt schriftelijk.
6. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart GOJDH voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 6 – Meer- en minderwerk en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. GOJDH is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.
2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal GOJDH Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij GOJDH de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is GOJDH gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
4. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.

Artikel 7 – Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten kunnen aan Opdrachtgever worden doorberekend, indien partijen daarover afspraken hebben gemaakt.
3. Voor Werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst.
4. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij GOJDH Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. GOJDH werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
5. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor GOJDH (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door GOJDH ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is GOJDH gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
6. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens GOJDH begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is Opdrachtgever verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.
7. GOJDH is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst voorts te ontbinden middels een schriftelijke verklaring. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na mededeling van de prijswijziging aan GOJDH heeft laten weten gebruik te willen maken van de ontbindingsbevoegdheid, dan mag GOJDH er gerechtvaardigd op vertrouwen dat Opdrachtgever met de prijswijziging heeft ingestemd.
8. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke betalingstermijn van 14 dagen.
9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van GOJDH. Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van GOJDH een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
10. GOJDH is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding.
11. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van GOJDH), dient Opdrachtgever hiervoor een meerprijs te vergoeden.

Artikel 8 – Incassobeleid
1. Facturen dienen binnen de fatale betaaltermijn van 14 dagen voldaan te zijn.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal GOJDH zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien GOJDH meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
4. GOJDH is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien Opdrachtgever in verzuim is) van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door GOJDH, of Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
5. Ook indien GOJDH, voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is GOJDH gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke tussenkomst.

Artikel 9 – Uitvoering werkzaamheden
1. GOJDH zal zich inspannen om de Overeenkomst zorgvuldig uit te voeren.
2. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is GOJDH niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor GOJDH, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
3. GOJDH is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
4. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van GOJDH. Bovendien is GOJDH gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).
5. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is GOJDH gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van GOJDH volledig te voldoen.

Artikel 10 – (Op)Levering
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door GOJDH of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft GOJDH recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Opdrachtgever dient GOJDH schriftelijk in gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven (op)leveringstermijnen fatale termijnen.
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door GOJDH bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is GOJDH gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14 kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.
4. GOJDH spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
5. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
6. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan GOJDH kan worden toegerekend.
7. GOJDH is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van GOJDH.
8. GOJDH is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 11 – Grafonderhoud c.q. grafreparatie
1. GOJDH zal grafonderhoud c.q. grafreparatie verrichten. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. GOJDH zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.
2. Het onderhoudscontract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. Het contract wordt na afloop stilzwijgend verlengd met een duur van 1 jaar, tenzij Opdrachtgever het onderhoudscontract vóór 1 januari van het betreffende kalenderjaar heeft opgezegd.
3. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken en fouten schriftelijk te melden aan GOJDH, waarna GOJDH overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is GOJDH gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
4. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan GOJDH.

Artikel 12 – Opschorting
1. GOJDH, is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

a)  Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b)  GOJDH, na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
c)  Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft of onvoldoende is;
d)  Indien door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van GOJDH kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is GOJDH gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
e)  Indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van GOJDH kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is GOJDH gerechtigd tot een schadevergoeding van Opdrachtgever.
3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door GOJDH, treden Partijen in overleg voor de overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever. GOJDH zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13 – Garanties
1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen.
2. GOJDH voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat GOJDH in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door GOJDH gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is GOJDH gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van GOJDH, is een Consument gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding te verlangen.
5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van GOJDH verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.

Artikel 14 – Risico overgang
Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 15 – Overmacht
1. GOJDH is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van GOJDH wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van GOJDH, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking) of van andere aard, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) ziekte en/of werkstakingen van het personeel van GOJDH en (xi) overige situaties die naar het oordeel van GOJDH buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Indien naar het oordeel van GOJDH de uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden ten gevolge van extreme weersomstandigheden (vorst), extreme hitte of terreinomstandigheden niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft GOJDH het recht de Werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de Overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid.
4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 3 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door GOJDH leidt tot aansprakelijkheid van GOJDH jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door GOJDH in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens GOJDH. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar.
2. GOJDH is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor GOJDH aansprakelijk is (gebleken), dient GOJDH in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
4. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij GOJDH zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten.
5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
6. GOJDH is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
7. GOJDH staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens GOJDH verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van GOJDH vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij GOJDH binnen twee jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van GOJDH vervalt na twee jaar na het eindigen van de Overeenkomst tussen partijen.

Artikel 17 – Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan GOJDH verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien GOJDH op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is GOJDH verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.
2. Opdrachtgever vrijwaart GOJDH van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
3. Opdrachtgever vrijwaart GOJDH voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan GOJDH verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
5. Opdrachtgever vrijwaart GOJDH tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 18 – Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen GOJDH en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. GOJDH kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op haar website.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen GOJDH en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Langezwaag, 1 juli 2023

Scroll naar boven
Scroll naar top
Ga naar de inhoud